Image Image Image Image Image

disclaimer BONGERS Architecten

DOWNLOAD DE DNR 2011

DISCLAIMER:

Aan deze website wordt doorlopend grote zorg en aandacht besteed. BONGERS architecten bna streeft ernaar dat alle informatie op deze website juist en volledig is. Niettemin bestaat de mogelijkheid dat de op deze website gepubliceerde informatie nu of in de toekomst onvolledig of verouderd is, dan wel onjuistheden bevat.

De informatie op deze website is van algemene aard en kan niet worden gezien als een persoonlijk advies.

BONGERS architecten bna sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website.

Bij het gebruikmaken van hyperlinks (doorverwijzingen naar andere websites) aanvaardt BONGERS architecten bna geen enkele aansprakelijkheid voor de geboden informatie op deze sites. Ook aanvaardt BONGERS architecten bna geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die daardoor kan ontstaan. De bezoeker van de website is verantwoordelijk voor al hetgeen hij of zij vanuit deze website verstuurt.

Het staat BONGERS architecten bna vrij de inhoud van deze website naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment te wijzigen, dan wel deze website te sluiten. BONGERS architecten bna is niet aansprakelijk voor de gevolgen van deze wijziging of sluiting.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Alle rechten van de inhoud (tekst, grafische voorstellingen) van deze site berusten uitsluitend bij BONGERS architecten bna en/of zijn leveranciers. Niets uit deze site mag zonder toestemming van BONGERS architecten bna worden overgenomen in andere (digitale of analoge) media.
Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot formulieren, brochures of enigerlei andere documenten die door BONGERS architecten bna via downloaden ter beschikking worden gesteld, berusten uitsluitend bij BONGERS architecten bna en/of zijn leveranciers.

Als gevolg van nieuwe ontwikkelingen en/of andere inzichten kan de tekst van deze disclaimer door BONGERS architecten bna worden gewijzigd of aangepast. Het verdient daarom aanbeveling deze tekst met enige regelmaat te raadplegen indien u deze website bezoekt.

PRIVACYREGLEMENT:

Als u onze website bezoekt kunnen bezoekersgegevens door ons verzameld en opgeslagen worden teneinde een betere dienstverlening mogelijk te maken.

 

COOKIES:

Een Cookie is een klein tekstbestand met informatie over de bezoeker dat naar de harde schijf van een bezoeker wordt geschreven. Het gebruik van cookies is inmiddels algemeen geaccepteerd. Het kan, om reden van efficiëntie, voorkomen dat deze website een cookie op de harde schijf van een bezoeker plaatst. De cookies bevatten geen persoonlijke informatie over de bezoeker.

LOGBESTANDEN:

Wij gebruiken IP-adressen en browserkenmerken om trends te analyseren en bezoekersaantallen te tellen. IP-adressen zijn niet gelinkt aan persoonlijk te identificeren informatie.

 

LINKS:

Deze website bevat links naar andere sites. Neemt u goede nota van het feit dat BONGERS architecten bna niet verantwoordelijk is voor de privacyregels van betreffende andere sites.

Dit privacyreglement is alleen en uitsluitend van toepassing op de website, E-mail en nieuwsbrieven van Bongers architecten bna.

Indien een bezoeker via deze website een e-mailbericht verzendt dan wel te kennen geeft een nieuwsbrief te willen ontvangen, vragen wij beperkte persoonlijke informatie van deze bezoeker, zoals naam en e-mailadres. Deze persoonsgegevens zullen vertrouwelijk gehouden worden binnen BONGERS architecten bna. Deze gegevens zullen verwerkt worden in het bezoekersbestand van BONGERS architecten bna en zullen gebruikt worden om uw vragen adequaat te kunnen behandelen. Wij zullen uw persoonsgegevens niet delen met of verkopen aan derde partijen.

 

WIJZIGINGEN:

Als gevolg van nieuwe ontwikkelingen en/of andere inzichten kan de tekst van dit privacyreglement door BONGERS architecten bna worden gewijzigd of aangepast. Het verdient daarom aanbeveling deze tekst met enige regelmaat te raadplegen indien u deze website bezoekt.

DOWNLOAD DE DNR 2011